"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 1172/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021, từ nguồn thu nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
[ Ban hành: 12/7/2021 ] [ Hiệu lực: 12/7/2021 ]
Quyết định 1175/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 09/7/2021 ] [ Hiệu lực: 09/7/2021 ]
Quyết định 1165/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì
[ Ban hành: 08/7/2021 ] [ Hiệu lực: 08/7/2021 ]
Quyết định 1167/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 08/7/2021 ] [ Hiệu lực: 08/7/2021 ]
Quyết định 1171/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm
[ Ban hành: 08/7/2021 ] [ Hiệu lực: 08/7/2021 ]
Quyết định 1170/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 08/7/2021 ] [ Hiệu lực: 08/7/2021 ]
Quyết định 09/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/7/2021 ] [ Hiệu lực: 17/7/2021 ]
Quyết định 1149/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình Y tế - Dân số tỉnh Bắc Kạn năm 2021
[ Ban hành: 06/7/2021 ] [ Hiệu lực: 06/7/2021 ]
Quyết định 1154/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
[ Ban hành: 06/7/2021 ] [ Hiệu lực: 06/7/2021 ]
Quyết định 1144/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
[ Ban hành: 05/7/2021 ] [ Hiệu lực: 05/7/2021 ]
Quyết định 1003/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 29/6/2021 ] [ Hiệu lực: 29/6/2021 ]