"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2015Năm 2012
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 20 văn bản
  Chỉ thị Công báo mục lục số 45 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công báo mục lục số 45
  [ Ban hành: 30/12/2015 ] [ Hiệu lực: 30/12/2015 ]
  Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016
  [ Ban hành: 24/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
  Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2016
  [ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
  Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
  [ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
  Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2016
  [ Ban hành: 18/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
  Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; công tác thi hành án năm 2016
  [ Ban hành: 16/12/2015 ] [ Hiệu lực: 26/12/2015 ]
  Quyết định 21/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
  [ Ban hành: 12/10/2015 ] [ Hiệu lực: 22/10/2015 ]
  Quyết định 20/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 12/10/2015 ] [ Hiệu lực: 22/10/2015 ]
  Quyết định 19/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 09/10/2015 ] [ Hiệu lực: 19/10/2015 ]
  Quyết định 18/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 06/10/2015 ] [ Hiệu lực: 16/10/2015 ]
  Quyết định 1551/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 06/10/2015 ] [ Hiệu lực: 06/10/2015 ]
  Quyết định 1550/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 06/10/2015 ] [ Hiệu lực: 06/10/2015 ]
  Quyết định 02/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Chợ Đồn
  [ Ban hành: 06/10/2015 ] [ Hiệu lực: 13/10/2015 ]
  Quyết định 01/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn
  [ Ban hành: 06/10/2015 ] [ Hiệu lực: 13/10/2015 ]
  Quyết định 17/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 01/10/2015 ] [ Hiệu lực: 11/10/2015 ]
  Quyết định 1514/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số: 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
  [ Ban hành: 29/9/2015 ] [ Hiệu lực: 29/9/2015 ]
  Quyết định 1497/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Ba Bể
  [ Ban hành: 28/9/2015 ] [ Hiệu lực: 28/9/2015 ]
  Quyết định 1477/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 24/9/2015 ] [ Hiệu lực: 24/9/2015 ]
  Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về công tác xét xử thi hành án hình sự năm 2013
  [ Ban hành: 26/12/2012 ] [ Hiệu lực: 02/01/2013 ]
  Quyết định 1254/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  kjhdfjfgkdj
  [ Ban hành: 12/11/2012 ] [ Hiệu lực: 12/11/2012 ]