"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
[ Ban hành: 20/5/2019 ] [ Hiệu lực: 31/5/2019 ]
Quyết định 781/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ mùa năm 2019
[ Ban hành: 20/5/2019 ] [ Hiệu lực: 20/5/2019 ]
Quyết định 777/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 17/5/2019 ] [ Hiệu lực: 17/5/2019 ]
Quyết định 765/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” dùng cho sản phẩm quả quýt
[ Ban hành: 16/5/2019 ] [ Hiệu lực: 16/5/2019 ]
Quyết định 767/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành bổ sung danh mục nghề, định mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 16/5/2019 ] [ Hiệu lực: 16/5/2019 ]
Quyết định 769/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số: 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Namgiai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 16/5/2019 ] [ Hiệu lực: 16/5/2019 ]
Quyết định 770/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Giá sản phẩm xây dựng Bảng giá đất
[ Ban hành: 16/5/2019 ] [ Hiệu lực: 16/5/2019 ]
Quyết định 771/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Bạch Thông
[ Ban hành: 16/5/2019 ] [ Hiệu lực: 16/5/2019 ]
Quyết định 748/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số: 2099/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 14/5/2019 ] [ Hiệu lực: 14/5/2019 ]
Quyết định 751/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
[ Ban hành: 14/5/2019 ] [ Hiệu lực: 14/5/2019 ]
Quyết định 746/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 13/5/2019 ] [ Hiệu lực: 13/5/2019 ]
Quyết định 730/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 10/5/2019 ] [ Hiệu lực: 10/5/2019 ]