"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 24/7/2019 ] [ Hiệu lực: 24/7/2019 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/7/2019 ] [ Hiệu lực: 23/7/2019 ]
Quyết định 1227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019
[ Ban hành: 18/7/2019 ] [ Hiệu lực: 18/7/2019 ]
Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 27/7/2019 ]
Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 27/7/2019 ]
Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 27/7/2019 ]
Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 27/7/2019 ]
Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn vốn cân đối ngân sách) và phương án phân bổ vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 27/7/2019 ]
Quyết định 11/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 27/7/2019 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 huyện Ngân Sơn
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 16/7/2019 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp huyện điều hành
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 16/7/2019 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
[ Ban hành: 15/7/2019 ] [ Hiệu lực: 15/7/2019 ]