"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 21/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 11/11/2019 ] [ Hiệu lực: 22/11/2019 ]
Quyết định 2198/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020
[ Ban hành: 07/11/2019 ] [ Hiệu lực: 14/11/2019 ]
Quyết định 2190/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019
[ Ban hành: 06/11/2019 ] [ Hiệu lực: 06/11/2019 ]
Quyết định 2191/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/11/2019 ] [ Hiệu lực: 06/11/2019 ]
Quyết định 2141/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019 - 2020
[ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định 2148/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định 2098/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn
[ Ban hành: 31/10/2019 ] [ Hiệu lực: 31/10/2019 ]
Quyết định 2089/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 30/10/2019 ] [ Hiệu lực: 30/10/2019 ]
2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020
[ Ban hành: 24/10/2019 ] [ Hiệu lực: 24/10/2019 ]
Quyết định 2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ hội viên Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh hiệu quả tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 24/10/2019 ] [ Hiệu lực: 24/10/2019 ]
Quyết định 1997/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Quyết định 1977/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 21/10/2019 ] [ Hiệu lực: 21/10/2019 ]