"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 822/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh phí đã giao cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn và Trường Cao đẳng Nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sang Trường Cao đẳng Bắc Kạn
[ Ban hành: 12/5/2020 ] [ Hiệu lực: 12/5/2020 ]
Quyết định 04/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 18/5/2020 ]
Quyết định 798/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 07/5/2020 ]
Quyết định 792/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/5/2020 ] [ Hiệu lực: 06/5/2020 ]
Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 15/5/2020 ]
Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 15/5/2020 ]
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 15/5/2020 ]
Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 15/5/2020 ]
Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 15/5/2020 ]
Quyết định 780/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 05/5/2020 ]
Quyết định 745/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Mầm non Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
[ Ban hành: 27/4/2020 ] [ Hiệu lực: 27/4/2020 ]
Quyết định 746/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 27/4/2020 ] [ Hiệu lực: 27/4/2020 ]