"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 1492/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Xây dựng Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Quyết định 1494/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Quyết định 1498/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019
[ Ban hành: 28/8/2019 ] [ Hiệu lực: 28/8/2019 ]
Quyết định 1488/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 27/8/2019 ] [ Hiệu lực: 27/8/2019 ]
Quyết định 1475/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Phương án tăng trưởng kinh tế 06 tháng cuối năm 2019
[ Ban hành: 26/8/2019 ] [ Hiệu lực: 26/8/2019 ]
Quyết định 1439/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Bạch Thông
[ Ban hành: 22/8/2019 ] [ Hiệu lực: 22/8/2019 ]
Quyết định 1430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2025
[ Ban hành: 21/8/2019 ] [ Hiệu lực: 21/8/2019 ]
Quyết định 1402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thôi thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 16/8/2019 ] [ Hiệu lực: 16/8/2019 ]
Quyết định 1407/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 16/8/2019 ] [ Hiệu lực: 16/8/2019 ]
Quyết định 1390/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 13/8/2019 ] [ Hiệu lực: 13/8/2019 ]
Quyết định 1374/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020
[ Ban hành: 12/8/2019 ] [ Hiệu lực: 12/8/2019 ]
Quyết định 1359/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông năm 2019
[ Ban hành: 07/8/2019 ] [ Hiệu lực: 07/8/2019 ]