"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 32/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 53/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 25/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/01/2020 ]
Quyết định 33/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Quy định một số nội dung về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 25/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/01/2020 ]
Quyết định 34/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 25/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/01/2020 ]
Quyết định 35/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 25/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/01/2020 ]
Quyết định 36/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Quyết định số: 43/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 và Quyết định số: 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 25/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/01/2020 ]
Quyết định 2597/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 25/12/2019 ] [ Hiệu lực: 25/12/2019 ]
Quyết định 2604/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
[ Ban hành: 25/12/2019 ] [ Hiệu lực: 25/12/2019 ]
Quyết định 2578/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác giảm nghèo từ Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Quyết định 2579/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định 2581/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định 2582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án Xây dựng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định 2567/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Tiểu học Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
[ Ban hành: 23/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]