"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 05/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/4/2021 ] [ Hiệu lực: 17/4/2021 ]
Quyết định 451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2023
[ Ban hành: 06/4/2021 ] [ Hiệu lực: 06/4/2021 ]
Quyết định 456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
[ Ban hành: 06/4/2021 ] [ Hiệu lực: 06/4/2021 ]
Quyết định 430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 31/3/2021 ] [ Hiệu lực: 31/3/2021 ]
Quyết định 435/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 31/3/2021 ] [ Hiệu lực: 31/3/2021 ]
Quyết định 427/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh danh mục công trình và kinh phí đã giao cho Sở Giao thông vận tải tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 30/3/2021 ] [ Hiệu lực: 30/3/2021 ]
Quyết định 409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh quy mô và thời gian thực hiện mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, liên kết giữa các nhóm hộ với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Danh mục Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2021 tại Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 26/3/2021 ] [ Hiệu lực: 26/3/2021 ]
Quyết định 413/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố hiện trạng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 26/3/2021 ] [ Hiệu lực: 26/3/2021 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 25/3/2021 ] [ Hiệu lực: 25/3/2021 ]
Quyết định 381/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 19/3/2021 ] [ Hiệu lực: 19/3/2021 ]
Quyết định 386/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025(Đăng từ Công báo số 11 đến số 12).
[ Ban hành: 19/3/2021 ] [ Hiệu lực: 19/3/2021 ]
Quyết định 386/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025(Đăng từ Công báo số 11 đến số 12).
[ Ban hành: 19/3/2021 ] [ Hiệu lực: 19/3/2021 ]