"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 2319/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 21/11/2019 ] [ Hiệu lực: 21/11/2019 ]
Quyết định 2326/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tại Quyết định số: 2091/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 21/11/2019 ] [ Hiệu lực: 21/11/2019 ]
Quyết định 22/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/12/2019 ]
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
[ Ban hành: 19/11/2019 ] [ Hiệu lực: 26/11/2019 ]
Quyết định 2263/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 15/11/2019 ] [ Hiệu lực: 15/11/2019 ]
Quyết định 2259/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kinh phí đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số: 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 14/11/2019 ] [ Hiệu lực: 14/11/2019 ]
Quyết định 2260/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh lĩnh vực sự nghiệp kinh tế sang lĩnh vực quản lý hành chính thuộc nguồn tỉnh điều hành năm 2019
[ Ban hành: 14/11/2019 ] [ Hiệu lực: 14/11/2019 ]
Quyết định 2238/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 13/11/2019 ] [ Hiệu lực: 13/11/2019 ]
Quyết định 2238/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 13/11/2019 ] [ Hiệu lực: 13/11/2019 ]
Quyết định 2244/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kinh phí đã giao cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số: 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; điều chỉnh kinh phí đã giao cho Sở Nội vụ tại Quyết định số: 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 và Quyết định số: 391/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 13/11/2019 ] [ Hiệu lực: 13/11/2019 ]
Quyết định 2245/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kinh phí đã giao cho Sở Y tế tại Quyết định số: 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 13/11/2019 ] [ Hiệu lực: 13/11/2019 ]
Nghị quyết 15/NQ-HNND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp huyện điều hành
[ Ban hành: 12/11/2019 ] [ Hiệu lực: 12/11/2019 ]