"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 291/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 21/02/2019 ] [ Hiệu lực: 21/02/2019 ]
Quyết định 283/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019
[ Ban hành: 20/02/2019 ] [ Hiệu lực: 20/02/2019 ]
Quyết định 284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019
[ Ban hành: 20/02/2019 ] [ Hiệu lực: 20/02/2019 ]
Quyết định 245/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 18/02/2019 ] [ Hiệu lực: 18/02/2019 ]
Quyết định 225/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020
[ Ban hành: 13/02/2019 ] [ Hiệu lực: 13/02/2019 ]
Quyết định 218/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hằng năm
[ Ban hành: 11/02/2019 ] [ Hiệu lực: 11/02/2019 ]
Quyết định 192/QĐ-BCĐ [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 30/01/2019 ]
Quyết định 207/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019
[ Ban hành: 30/01/2019 ] [ Hiệu lực: 30/01/2019 ]
Quyết định 161/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018
[ Ban hành: 29/01/2019 ] [ Hiệu lực: 29/01/2019 ]
Quyết định 150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn
[ Ban hành: 28/01/2019 ] [ Hiệu lực: 28/01/2019 ]
Quyết định 160/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn và phân công phụ trách các cụm, khối thi đua đối với thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 28/01/2019 ] [ Hiệu lực: 28/01/2019 ]
Quyết định 133/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 24/01/2019 ] [ Hiệu lực: 24/01/2019 ]