"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 226/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
[ Ban hành: 18/02/2020 ] [ Hiệu lực: 18/02/2020 ]
Quyết định 221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 17/02/2020 ] [ Hiệu lực: 17/02/2020 ]
Quyết định 222/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030
[ Ban hành: 17/02/2020 ] [ Hiệu lực: 17/02/2020 ]
Quyết định 185/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện hoạt động quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2020 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện
[ Ban hành: 10/02/2020 ] [ Hiệu lực: 10/02/2020 ]
Quyết định 159/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận huyện Na Rì đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 06/02/2020 ]
Quyết định 160/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận huyện Ngân Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 06/02/2020 ]
Quyết định 161/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận huyện Chợ Mới đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 06/02/2020 ]
Quyết định 162/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận huyện Chợ Đồn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 06/02/2020 ]
Quyết định 163/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận huyện Pác Nặm đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 06/02/2020 ]
Quyết định 164/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận huyện Ba Bể đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 06/02/2020 ]
Quyết định 165/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận huyện Bạch Thông đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 06/02/2020 ]
Quyết định 166/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 06/02/2020 ]