"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện công tác quản lý hoạt động chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 17/06/2024 ] [ Hiệu lực: 17/06/2024 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 12/06/2024 ] [ Hiệu lực: 12/06/2024 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027
[ Ban hành: 03/06/2024 ] [ Hiệu lực: 03/06/2024 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/02/2024 ] [ Hiệu lực: 20/02/2024 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
[ Ban hành: 21/09/2023 ] [ Hiệu lực: 21/09/2023 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 15/09/2023 ] [ Hiệu lực: 15/09/2023 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 31/08/2023 ] [ Hiệu lực: 31/08/2023 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026
[ Ban hành: 20/06/2023 ] [ Hiệu lực: 20/06/2023 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/06/2023 ] [ Hiệu lực: 16/06/2023 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/06/2023 ] [ Hiệu lực: 14/06/2023 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023
[ Ban hành: 05/06/2023 ] [ Hiệu lực: 05/06/2023 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thi về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023
[ Ban hành: 14/09/2022 ] [ Hiệu lực: 14/09/2022 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 29/08/2022 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 18/08/2022 ] [ Hiệu lực: 18/08/2022 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
[ Ban hành: 27/10/2021 ] [ Hiệu lực: 27/10/2021 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 05/10/2021 ] [ Hiệu lực: 05/10/2021 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
[ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/09/2021 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 27/08/2021 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
[ Ban hành: 12/07/2021 ] [ Hiệu lực: 12/07/2021 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024
[ Ban hành: 22/06/2021 ] [ Hiệu lực: 22/06/2021 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đặc biệt đối với bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
[ Ban hành: 18/05/2021 ] [ Hiệu lực: 18/05/2021 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non năm 2021
[ Ban hành: 10/05/2021 ] [ Hiệu lực: 10/05/2021 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 25/03/2021 ] [ Hiệu lực: 25/03/2021 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 01/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 03/02/2021 ] [ Hiệu lực: 03/02/2021 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
[ Ban hành: 29/01/2021 ] [ Hiệu lực: 29/01/2021 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của Ngành Giáo dục
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]