"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2015Năm 2012
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5913 văn bản
  Quyết định 2519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
  [ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
  Quyết định 02/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 15/01/2022 ]
  Quyết định 01/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 04/01/2022 ] [ Hiệu lực: 14/01/2022 ]
  Quyết định 2711/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
  Quyết định 26/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 22/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
  Quyết định 25/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 13/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]
  Quyết định 24/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 13/12/2021 ] [ Hiệu lực: 23/12/2021 ]
  Quyết định 2388/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022
  [ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
  Nghị quyết 92/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 91/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách địa phương)
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
  Nghị quyết 90/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
  Nghị quyết 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
  Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc, giải thi đấu thể thao khu vực và giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
  Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 06/12/2021 ] [ Hiệu lực: 16/12/2021 ]
  Quyết định 22/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 03/12/2021 ] [ Hiệu lực: 03/12/2021 ]
  Quyết định 2210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2030
  [ Ban hành: 17/11/2021 ] [ Hiệu lực: 17/11/2021 ]
  Quyết định 2193/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
  [ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 22/11/2021 ]
  Quyết định 2191/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản
  [ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
  Quyết định 2149/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc xếp hạng Trường Trung học phổ thông Chợ Mới
  [ Ban hành: 11/11/2021 ] [ Hiệu lực: 11/11/2021 ]
  Quyết định 21/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 10/11/2021 ] [ Hiệu lực: 20/11/2021 ]
  Quyết định 20/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 10/11/2021 ] [ Hiệu lực: 20/11/2021 ]
  Quyết định 2094/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]