"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2015Năm 2012
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5966 văn bản
  Quyết định 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 15/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]
  Quyết định 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
  Quyết định 554/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
  [ Ban hành: 08/04/2022 ] [ Hiệu lực: 08/04/2022 ]
  Quyết định 539/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
  Quyết định 537/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
  [ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
  Quyết định 528/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về chuyển đổi số năm 2022
  [ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
  Quyết định 517/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/04/2022 ]
  Quyết định 515/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt danh mục và lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022 - 2025
  [ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/04/2022 ]
  Quyết định 13/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
  [ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
  Quyết định 511/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh tên và thu hồi kinh phí đã giao tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ không còn thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường
  [ Ban hành: 01/04/2022 ] [ Hiệu lực: 01/04/2022 ]
  Quyết định 12/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định đối tượng ưu tiên và điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 31/03/2022 ] [ Hiệu lực: 10/04/2022 ]
  Quyết định 11/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 2114/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 30/03/2022 ] [ Hiệu lực: 09/04/2022 ]
  Quyết định 10/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số thủ tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 28/03/2022 ] [ Hiệu lực: 07/04/2022 ]
  Quyết định 09/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 24/03/2022 ] [ Hiệu lực: 03/04/2022 ]
  Quyết định 441/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 21/03/2022 ] [ Hiệu lực: 21/03/2022 ]
  Quyết định 434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh thông tin tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thay đổi phương án, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý 714 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 21/03/2022 ] [ Hiệu lực: 21/03/2022 ]
  Quyết định 430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
  [ Ban hành: 18/03/2022 ] [ Hiệu lực: 18/03/2022 ]
  Quyết định 424/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 21/03/2022 ]
  Quyết định 423/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 21/03/2022 ]
  Quyết định 422/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 21/03/2022 ]
  Quyết định 421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 21/03/2022 ]
  Quyết định 420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 21/03/2022 ]
  Quyết định 406/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
  [ Ban hành: 14/03/2022 ] [ Hiệu lực: 14/03/2022 ]
  Quyết định 08/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 11/03/2022 ] [ Hiệu lực: 21/03/2022 ]
  Quyết định 367/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 08/03/2022 ] [ Hiệu lực: 08/03/2022 ]
  Quyết định 354/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 04/03/2022 ] [ Hiệu lực: 04/03/2022 ]
  Quyết định 351/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022
  [ Ban hành: 03/03/2022 ] [ Hiệu lực: 03/03/2022 ]
  Quyết định 336/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể trong quản lý phát triển du lịch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể
  [ Ban hành: 02/03/2022 ] [ Hiệu lực: 02/03/2022 ]
  Quyết định 335/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 02/03/2022 ] [ Hiệu lực: 02/03/2022 ]
  Quyết định 294/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế có giá mua tài sản từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản
  [ Ban hành: 25/02/2022 ] [ Hiệu lực: 25/02/2022 ]