"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2015Năm 2012Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 6369 văn bản
  Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 21/06/2024 ] [ Hiệu lực: 01/07/2024 ]
  Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thực hiện công tác quản lý hoạt động chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 17/06/2024 ] [ Hiệu lực: 17/06/2024 ]
  Quyết định 1027/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025
  [ Ban hành: 13/06/2024 ] [ Hiệu lực: 13/06/2024 ]
  Quyết định 1026/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
  [ Ban hành: 13/06/2024 ] [ Hiệu lực: 13/06/2024 ]
  Quyết định 1025/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
  [ Ban hành: 13/06/2024 ] [ Hiệu lực: 13/06/2024 ]
  Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 12/06/2024 ] [ Hiệu lực: 12/06/2024 ]
  Quyết định 981/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2050
  [ Ban hành: 06/06/2024 ] [ Hiệu lực: 06/06/2024 ]
  Quyết định 965/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thay thế Biểu danh mục công trình số 01; 07; 08; 09 ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 04/06/2024 ] [ Hiệu lực: 04/06/2024 ]
  Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027
  [ Ban hành: 03/06/2024 ] [ Hiệu lực: 03/06/2024 ]
  Quyết định 887/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 23/05/2024 ] [ Hiệu lực: 23/05/2024 ]
  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 20/05/2024 ] [ Hiệu lực: 30/05/2024 ]
  Quyết định 06/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 16/05/2024 ] [ Hiệu lực: 26/05/2024 ]
  Quyết định 774/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa lớp 6, lớp 8, lớp 10, lớp 11 sử dụng trong một số cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024 - 2025
  [ Ban hành: 08/05/2024 ] [ Hiệu lực: 08/05/2024 ]
  Quyết định 754/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024 - 2025
  [ Ban hành: 06/05/2024 ] [ Hiệu lực: 06/05/2024 ]
  Quyết định 751/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024 - 2025
  [ Ban hành: 04/05/2024 ] [ Hiệu lực: 04/05/2024 ]
  Quyết định 747/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024 - 2025
  [ Ban hành: 04/05/2024 ] [ Hiệu lực: 04/05/2024 ]
  Quyết định 05/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung những quy định cụ thể khi áp dụng bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 02/05/2024 ]
  Quyết định 04/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 02/05/2024 ]
  Quyết định 03/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 12/04/2024 ] [ Hiệu lực: 22/04/2024 ]
  Quyết định 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành danh mục ngành, nghề và định mức kinh tế - kỹ thuật 31 ngành, nghề đào tạo dưới 03 tháng và 06 ngành, nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đăng từ Công báo số 22 + 23 đến số 24 + 25)
  [ Ban hành: 08/04/2024 ] [ Hiệu lực: 18/04/2024 ]
  Quyết định 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành danh mục ngành, nghề và định mức kinh tế - kỹ thuật 31 ngành, nghề đào tạo dưới 03 tháng và 06 ngành, nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đăng từ Công báo số 22 + 23 đến số 24 + 25)
  [ Ban hành: 08/04/2024 ] [ Hiệu lực: 18/04/2024 ]
  Quyết định 511/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/03/2024 ]
  Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung những quy định cụ thể khi áp dụng bảng giá các loại đất kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/03/2024 ]
  Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
  [ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 07/04/2024 ]
  Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
  [ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/03/2024 ]
  Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 07/04/2024 ]
  Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 07/04/2024 ]
  Quyết định 493/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường trung học phổ thông, trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn, trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn năm học 2024 - 2025
  [ Ban hành: 26/03/2024 ] [ Hiệu lực: 26/03/2024 ]
  Quyết định 435/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Đề án tổng thể thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030
  [ Ban hành: 20/03/2024 ] [ Hiệu lực: 20/03/2024 ]
  Quyết định 434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức tối đa sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh
  [ Ban hành: 20/03/2024 ] [ Hiệu lực: 20/03/2024 ]