"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2015Năm 2012
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5890 văn bản
  Quyết định 2210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2030
  [ Ban hành: 17/11/2021 ] [ Hiệu lực: 17/11/2021 ]
  Quyết định 2193/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
  [ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 22/11/2021 ]
  Quyết định 2191/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản
  [ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
  Quyết định 2149/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc xếp hạng Trường Trung học phổ thông Chợ Mới
  [ Ban hành: 11/11/2021 ] [ Hiệu lực: 11/11/2021 ]
  Quyết định 21/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 10/11/2021 ] [ Hiệu lực: 20/11/2021 ]
  Quyết định 20/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 10/11/2021 ] [ Hiệu lực: 20/11/2021 ]
  Quyết định 2094/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
  Quyết định 2083/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 02/11/2021 ] [ Hiệu lực: 02/11/2021 ]
  Quyết định 2060/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 01/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/11/2021 ]
  Quyết định 2056/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 01/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/11/2021 ]
  Quyết định 2037/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số III tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 28/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/11/2021 ]
  Quyết định 2036/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số II tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 28/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/11/2021 ]
  Quyết định 2035/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 28/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/11/2021 ]
  Quyết định 2034/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
  [ Ban hành: 28/10/2021 ] [ Hiệu lực: 28/10/2021 ]
  Quyết định 2033/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
  [ Ban hành: 28/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/11/2021 ]
  Quyết định 2028/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 27/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/11/2021 ]
  Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
  [ Ban hành: 27/10/2021 ] [ Hiệu lực: 27/10/2021 ]
  Quyết định 2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
  [ Ban hành: 26/10/2021 ] [ Hiệu lực: 26/10/2021 ]
  Quyết định 1999/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
  [ Ban hành: 22/10/2021 ] [ Hiệu lực: 22/10/2021 ]
  Quyết định 19/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu và thời hạn xác định nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 21/10/2021 ] [ Hiệu lực: 31/10/2021 ]
  Quyết định 1954/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022
  [ Ban hành: 19/10/2021 ] [ Hiệu lực: 19/10/2021 ]
  Quyết định 1952/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà khách tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 19/10/2021 ] [ Hiệu lực: 19/10/2021 ]
  Quyết định 1951/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công báo - Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 19/10/2021 ] [ Hiệu lực: 19/10/2021 ]
  Quyết định 1940/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho 11 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 15/10/2021 ] [ Hiệu lực: 15/10/2021 ]
  Quyết định 1905/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 13/10/2021 ] [ Hiệu lực: 13/10/2021 ]
  Quyết định 18/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 21/10/2021 ]
  Quyết định 17/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 11/10/2021 ]
  Quyết định 1885/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thành lập Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 08/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/10/2021 ]
  Quyết định 1861/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương ttrình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
  [ Ban hành: 07/10/2021 ] [ Hiệu lực: 07/10/2021 ]
  Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 05/10/2021 ] [ Hiệu lực: 05/10/2021 ]