"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2015Năm 2012
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5848 văn bản
  Quyết định 1655/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Đề án đảm bảo hạ tầng ngành thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 07/09/2021 ] [ Hiệu lực: 07/09/2021 ]
  Quyết định 1647/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 06/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
  Quyết định 1623/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 01/09/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
  Quyết định 1615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 31/08/2021 ] [ Hiệu lực: 31/08/2021 ]
  Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
  [ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/09/2021 ]
  Quyết định 1599/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/09/2021 ]
  Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 27/08/2021 ]
  Quyết định 1589/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 26/08/2021 ] [ Hiệu lực: 26/08/2021 ]
  Quyết định 1579/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống lao tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 25/08/2021 ] [ Hiệu lực: 25/08/2021 ]
  Quyết định 1566/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 23/08/2021 ]
  Quyết định 1564/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2021
  [ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 23/08/2021 ]
  Quyết định 1556/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
  Quyết định 12/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 02/09/2021 ]
  Quyết định 11/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
  [ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 02/09/2021 ]
  Quyết định 1540/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 19/08/2021 ] [ Hiệu lực: 19/08/2021 ]
  Quyết định 1505/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
  [ Ban hành: 13/08/2021 ] [ Hiệu lực: 13/08/2021 ]
  Quyết định 1504/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
  [ Ban hành: 13/08/2021 ] [ Hiệu lực: 13/08/2021 ]
  Quyết định 1491/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
  [ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
  Quyết định 1489/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 11/08/2021 ]
  Quyết định 1479/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
  Quyết định 1478/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
  Quyết định 1477/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030
  [ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
  Quyết định 1476/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 19/08/2021 ]
  Quyết định 1473/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
  Quyết định 1472/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
  Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2)
  [ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
  Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương
  [ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
  Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
  Nghị quyết 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020
  [ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
  Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]