"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2015Năm 2012Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 6173 văn bản
  Quyết định 12/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 02/06/2023 ] [ Hiệu lực: 02/06/2023 ]
  Quyết định 878/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
  [ Ban hành: 23/05/2023 ] [ Hiệu lực: 23/05/2023 ]
  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế quản trị, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống hạ tầng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 18/05/2023 ] [ Hiệu lực: 29/05/2023 ]
  Quyết định 845/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
  Quyết định 841/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
  [ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
  Quyết định 816/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt bổ sung Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2024
  [ Ban hành: 12/05/2023 ] [ Hiệu lực: 12/05/2023 ]
  Quyết định 770/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường trung học phổ thông, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Kạn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn năm học 2023 - 2024
  [ Ban hành: 05/05/2023 ] [ Hiệu lực: 05/05/2023 ]
  Quyết định 762/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 6) quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
  [ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 04/05/2023 ]
  Quyết định 10/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định cụ thể và tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
  Quyết định 744/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
  [ Ban hành: 28/04/2023 ] [ Hiệu lực: 28/04/2023 ]
  Quyết định 740/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 28/04/2023 ] [ Hiệu lực: 28/04/2023 ]
  Quyết định 736/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 10, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2023 - 2024
  [ Ban hành: 28/04/2023 ] [ Hiệu lực: 28/04/2023 ]
  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định các nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 28/04/2023 ] [ Hiệu lực: 09/05/2023 ]
  Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 26/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ]
  Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 26/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ]
  Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Điều 15 của Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 26/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ]
  Quyết định 713/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ; xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
  [ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 24/04/2023 ]
  Quyết định 703/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 21/04/2023 ] [ Hiệu lực: 21/04/2023 ]
  Quyết định 697/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 20/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
  Quyết định 653/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND kèm theo Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 13/04/2023 ] [ Hiệu lực: 13/04/2023 ]
  Quyết định 07/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 16/04/2023 ]
  Quyết định 543/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
  [ Ban hành: 31/03/2023 ] [ Hiệu lực: 31/03/2023 ]
  Quyết định 539/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 31/03/2023 ] [ Hiệu lực: 31/03/2023 ]
  Quyết định 524/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 30/03/2023 ] [ Hiệu lực: 30/03/2023 ]
  Quyết định 522/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
  [ Ban hành: 30/03/2023 ] [ Hiệu lực: 30/03/2023 ]
  Quyết định 512/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch cắm mốc giới; xây dựng, tu sửa bia, biển di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2030
  [ Ban hành: 30/03/2023 ] [ Hiệu lực: 30/03/2023 ]
  Quyết định 504/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 29/03/2023 ] [ Hiệu lực: 29/03/2023 ]
  Quyết định 456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải của các con sông chính là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  [ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
  Quyết định 451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 1)
  [ Ban hành: 22/03/2023 ] [ Hiệu lực: 22/03/2023 ]