"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 1414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đăng từ Công báo số 24 + 25 đến số 26 + 27)
Quyết định 2155/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
Quyết định 511/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/03/2024 ]
Quyết định 493/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường trung học phổ thông, trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn, trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn năm học 2024 - 2025
[ Ban hành: 26/03/2024 ] [ Hiệu lực: 26/03/2024 ]
Quyết định 434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức tối đa sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh
[ Ban hành: 20/03/2024 ] [ Hiệu lực: 20/03/2024 ]
Quyết định 435/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án tổng thể thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030
[ Ban hành: 20/03/2024 ] [ Hiệu lực: 20/03/2024 ]
Quyết định 420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
[ Ban hành: 19/03/2024 ] [ Hiệu lực: 19/03/2024 ]
Quyết định 415/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2024
[ Ban hành: 18/03/2024 ] [ Hiệu lực: 18/03/2024 ]
Quyết định 01/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 08/03/2024 ] [ Hiệu lực: 18/03/2024 ]
Quyết định 325/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/03/2024 ] [ Hiệu lực: 06/03/2024 ]
Quyết định 298/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kỳ 2019 - 2023 (Đăng từ Công báo số 10 + 11 đến số 14 + 15)
[ Ban hành: 01/03/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
Quyết định 298/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kỳ 2019 - 2023 (Đăng từ Công báo số 10 + 11 đến số 14 + 15)
[ Ban hành: 01/03/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
Quyết định 298/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kỳ 2019 - 2023 (Đăng từ Công báo số 10 + 11 đến số 14 + 15)
[ Ban hành: 01/03/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
Quyết định 243/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 16/02/2024 ] [ Hiệu lực: 16/02/2024 ]
Quyết định 239/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2024
[ Ban hành: 15/02/2024 ] [ Hiệu lực: 15/02/2024 ]
Quyết định 237/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 11/02/2024 ] [ Hiệu lực: 11/02/2024 ]
Quyết định 231/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2023
[ Ban hành: 07/02/2024 ] [ Hiệu lực: 07/02/2024 ]
Quyết định 163/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 30/01/2024 ]
Quyết định 152/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 26/01/2024 ] [ Hiệu lực: 26/01/2024 ]
Quyết định 150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
[ Ban hành: 26/01/2024 ] [ Hiệu lực: 26/01/2024 ]
Quyết định 131/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh mục ngành, nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 và Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/01/2024 ]
Quyết định 106/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 22/01/2024 ] [ Hiệu lực: 22/01/2024 ]
Quyết định 91/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi nội dung giao kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2024 tại Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 17/01/2024 ] [ Hiệu lực: 17/01/2024 ]
Quyết định 82/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
[ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 16/01/2024 ]
Quyết định 70/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 15/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]
Quyết định 71/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 15/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/04/2024 ]
Quyết định 28/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tiêu chí chuyển đổi số thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 08/01/2024 ] [ Hiệu lực: 08/01/2024 ]