"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 19/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/06/2022 ] [ Hiệu lực: 16/06/2022 ]
Quyết định 933/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 01/06/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định 18/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 27/05/2022 ] [ Hiệu lực: 06/06/2022 ]
Quyết định 891/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 17/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành khung giá rừng trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/05/2022 ] [ Hiệu lực: 30/05/2022 ]
Quyết định 833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đính chính Danh mục sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 826/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 18/05/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
Quyết định 828/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh tên, mục tiêu, quy mô đầu tư và kinh phí đã bố trí của nhiệm vụ số 17 thuộc Phụ lục 1 Danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiền về Chuyển đổi số năm 2022 sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 18/05/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
Quyết định 16/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 17/05/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
Quyết định 810/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2022
[ Ban hành: 16/05/2022 ] [ Hiệu lực: 16/05/2022 ]
Quyết định 786/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Quyết định 750/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2022
[ Ban hành: 09/05/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định 699/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/04/2022 ]
Quyết định 682/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2022 - 2023
[ Ban hành: 27/04/2022 ] [ Hiệu lực: 27/04/2022 ]
Quyết định 669/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Quyết định 676/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Quyết định 644/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn, Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn năm học 2022 - 2023
[ Ban hành: 22/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định 635/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành đơn giá nhân công để thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trong xây dựng cơ bản tư nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 15/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]
Quyết định 610/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 15/04/2022 ] [ Hiệu lực: 15/04/2022 ]
Quyết định 594/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định 554/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
[ Ban hành: 08/04/2022 ] [ Hiệu lực: 08/04/2022 ]
Quyết định 537/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Quyết định 539/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Quyết định 528/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về chuyển đổi số năm 2022
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
Quyết định 13/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]