"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 1414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đăng từ Công báo số 24 + 25 đến số 26 + 27)
Quyết định 2155/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
Quyết định 2160/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 22/11/2023 ] [ Hiệu lực: 22/11/2023 ]
Quyết định 2146/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định 2148/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định 2149/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 01/12/2023 ]
Quyết định 2150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định 2151/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định 2152/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định 2153/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định 2132/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Mầm non Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
[ Ban hành: 18/11/2023 ] [ Hiệu lực: 18/11/2023 ]
Quyết định 2123/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt bổ sung Danh mục khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
[ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 17/11/2023 ]
Quyết định 2100/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt bổ sung Danh mục khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
[ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
Quyết định 2094/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Mô hình hỗ trợ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
Quyết định 29/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chi phí hỗ trợ giám sát thi công công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 13/11/2023 ] [ Hiệu lực: 25/12/2023 ]
Quyết định 30/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020; Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 13/11/2023 ] [ Hiệu lực: 24/11/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2024 ]
Quyết định 2080/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 13/11/2023 ] [ Hiệu lực: 01/12/2023 ]
Quyết định 2076/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 12/11/2023 ] [ Hiệu lực: 12/11/2023 ]
Quyết định 2033/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/11/2023 ] [ Hiệu lực: 06/11/2023 ]
Quyết định 2009/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và năm 2023
[ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 03/11/2023 ]
Quyết định 2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy bỏ danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chợ Mới
[ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 03/11/2023 ]
Quyết định 27/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định định mức diện tích đất sản xuất để thực hiện Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 01/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/11/2023 ]
Quyết định 28/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 01/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/11/2023 ]
Quyết định 2002/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030
[ Ban hành: 01/11/2023 ] [ Hiệu lực: 01/11/2023 ]
Quyết định 1992/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 31/10/2023 ]
Quyết định 1996/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
[ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 31/10/2023 ]
Quyết định 1980/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt tỉ lệ từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để tính phí bảo vệ môi trường
[ Ban hành: 30/10/2023 ] [ Hiệu lực: 30/10/2023 ]