"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 1655/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Đề án đảm bảo hạ tầng ngành thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 07/09/2021 ] [ Hiệu lực: 07/09/2021 ]
Quyết định 1647/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Quyết định 1623/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 01/09/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Quyết định 1615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 31/08/2021 ] [ Hiệu lực: 31/08/2021 ]
Quyết định 1599/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/09/2021 ]
Quyết định 1589/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 26/08/2021 ] [ Hiệu lực: 26/08/2021 ]
Quyết định 1579/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống lao tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 25/08/2021 ] [ Hiệu lực: 25/08/2021 ]
Quyết định 11/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
[ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 02/09/2021 ]
Quyết định 12/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 02/09/2021 ]
Quyết định 1556/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Quyết định 1564/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2021
[ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 23/08/2021 ]
Quyết định 1566/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 23/08/2021 ]
Quyết định 1540/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 19/08/2021 ] [ Hiệu lực: 19/08/2021 ]
Quyết định 1504/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 13/08/2021 ] [ Hiệu lực: 13/08/2021 ]
Quyết định 1505/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
[ Ban hành: 13/08/2021 ] [ Hiệu lực: 13/08/2021 ]
Quyết định 1489/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 11/08/2021 ]
Quyết định 1491/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
[ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
Quyết định 1479/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Quyết định 1472/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
Quyết định 1473/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
Quyết định 1476/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 19/08/2021 ]
Quyết định 1478/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
Quyết định 1477/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030
[ Ban hành: 09/08/2021 ] [ Hiệu lực: 09/08/2021 ]
Quyết định 1408/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 05/08/2021 ] [ Hiệu lực: 05/08/2021 ]
Quyết định 1389/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 04/08/2021 ] [ Hiệu lực: 04/08/2021 ]
Quyết định 1394/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp
[ Ban hành: 04/08/2021 ] [ Hiệu lực: 04/08/2021 ]
Quyết định 1395/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Hội Làm vườn huyện Chợ Mới
[ Ban hành: 04/08/2021 ] [ Hiệu lực: 04/08/2021 ]