"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 52/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
Quyết định 2535/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 26/12/2022 ]
Quyết định 2537/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội cho các huyện, thành phố thực hiện năm 2023
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 26/12/2022 ]
Quyết định 2519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Quyết định 2521/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Quyết định 48/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 05/01/2023 ]
Quyết định 49/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 31/12/2022 ]
Quyết định 50/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 31/12/2022 ]
Quyết định 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung giá đất trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 31/12/2022 ]
Quyết định 2458/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]
Quyết định 2459/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]
Quyết định 2477/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 2 Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên 09 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]
Quyết định 2415/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Định mức kỹ thuật một số loài hoa, cây cảnh, cây xanh để thực hiện nội dung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 15/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 47/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/12/2022 ] [ Hiệu lực: 24/12/2022 ]
Quyết định 2398/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án tinh giản biên chế tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022 - 2026
[ Ban hành: 13/12/2022 ] [ Hiệu lực: 13/12/2022 ]
Quyết định 2392/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 2388/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023
[ Ban hành: 10/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/12/2022 ]
Quyết định 46/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Quyết định 2377/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Quyết định 2378/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đổi tên 09 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Quyết định 2364/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Quyết định 2369/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Quyết định 2370/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Quyết định 2371/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Quyết định 2372/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Quyết định 2373/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Quyết định 2374/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]