"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 16/08/2021 ]
Nghị quyết 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2)
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Nghị quyết 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đường vào hồ Nặm Cắt thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết)
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án trường mầm non Dương Quang thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 21/07/2021 ]
Nghị quyết 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể
[ Ban hành: 13/07/2021 ] [ Hiệu lực: 13/07/2021 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể
[ Ban hành: 13/07/2021 ] [ Hiệu lực: 13/07/2021 ]
Nghị quyết 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể
[ Ban hành: 13/07/2021 ] [ Hiệu lực: 13/07/2021 ]
Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐNDngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 28/04/2021 ] [ Hiệu lực: 08/05/2021 ]