"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 18/12/2023 ]
Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 18/12/2023 ]
Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 18/12/2023 ]
Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 18/12/2023 ]
Nghị quyết 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2024
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định tạm giao biên chế công chức; tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2024
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 90/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 92/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 02/11/2023 ]
Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 02/11/2023 ]
Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi hỗ trợ người cai nghiện ma túy; mức chi thù lao cho người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 02/11/2023 ]
Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 02/11/2023 ]
Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 02/11/2023 ]
Nghị quyết 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và năm 2023
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 23/10/2023 ]
Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 23/10/2023 ]
Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 23/10/2023 ]
Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Bổ sung Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]