"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc, giải thi đấu thể thao khu vực và giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết 90/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết 91/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách địa phương)
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Nghị quyết 92/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/12/2021 ] [ Hiệu lực: 16/12/2021 ]
Nghị quyết 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 3)
[ Ban hành: 15/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Nghị quyết 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 15/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Nghị quyết 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất;chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021; điều chỉnh tên và loại bỏ một số công trình, dự án đã được hội đồng nhân dân tỉnh thông qua
[ Ban hành: 15/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 16/08/2021 ]
Nghị quyết 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2)
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Nghị quyết 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đường vào hồ Nặm Cắt thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết)
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]