"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Điều 15 của Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 26/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ]
Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 26/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ]
Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 26/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 1)
[ Ban hành: 10/03/2023 ] [ Hiệu lực: 10/03/2023 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nguồn năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ
[ Ban hành: 10/03/2023 ] [ Hiệu lực: 10/03/2023 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 10/03/2023 ] [ Hiệu lực: 10/03/2023 ]
Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 10/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]
Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 10/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 10/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]
Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 10/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]
Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 10/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]
Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 18/10/2022 ] [ Hiệu lực: 28/10/2022 ]
Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 18/10/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ]
Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 18/10/2022 ] [ Hiệu lực: 28/10/2022 ]
Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 18/10/2022 ] [ Hiệu lực: 28/10/2022 ]
Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 18/10/2022 ] [ Hiệu lực: 28/10/2022 ]
Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)
[ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 09/09/2022 ]
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]