"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 1414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đăng từ Công báo số 24 + 25 đến số 26 + 27)
Quyết định 2155/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 21/06/2024 ] [ Hiệu lực: 01/07/2024 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện công tác quản lý hoạt động chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 17/06/2024 ] [ Hiệu lực: 17/06/2024 ]
Quyết định 1025/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 13/06/2024 ] [ Hiệu lực: 13/06/2024 ]
Quyết định 1026/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 13/06/2024 ] [ Hiệu lực: 13/06/2024 ]
Quyết định 1027/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025
[ Ban hành: 13/06/2024 ] [ Hiệu lực: 13/06/2024 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 12/06/2024 ] [ Hiệu lực: 12/06/2024 ]