"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 15/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]
Quyết định 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định 554/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
[ Ban hành: 08/04/2022 ] [ Hiệu lực: 08/04/2022 ]
Quyết định 537/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Quyết định 539/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Quyết định 528/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về chuyển đổi số năm 2022
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
Quyết định 13/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định 515/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục và lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/04/2022 ]
Quyết định 517/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/04/2022 ]
Quyết định 511/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh tên và thu hồi kinh phí đã giao tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ không còn thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 01/04/2022 ] [ Hiệu lực: 01/04/2022 ]
Quyết định 12/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định đối tượng ưu tiên và điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 31/03/2022 ] [ Hiệu lực: 10/04/2022 ]
Quyết định 11/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 2114/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 30/03/2022 ] [ Hiệu lực: 09/04/2022 ]