"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Văn bản Văn bản
Tổng số: văn bản

Văn bản 7444/UBND-NNTNMT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 06/11/2023 ] [ Hiệu lực: 06/11/2023 ]
Văn bản 2233/UBND-PC [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v đính chính Quyết định số: 12/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 22/05/2017 ] [ Hiệu lực: 22/05/2017 ]
Văn bản Số: 2478/UBND-KT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính Biểu danh mục kèm theo Quyết định số: 763/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 21/06/2016 ] [ Hiệu lực: 21/06/2016 ]